Leerlingbegeleiding

Klastitularis  

Iedere klas heeft een klastitularis. Hij heeft meerdere taken nl.:

 • Het heen-en-weer-schriftje voor de ouders bijhouden
 • Hij ontwerpt ook het groepswerkplan en de individuele handelingsplannen van de leerlingen van zijn klas (met behulp van collega’s en informatie gehaald uit klassenraden). Van iedere leerling wordt een individueel handelingsplan opgesteld en aangepast doorheen de tijd. Aangezien de klasgroepen doorheen de jaren ongeveer hetzelfde blijven en de titularis steeds bij dezelfde groep blijft, is er telkens maar een lichte wijziging in het individueel handelingsplan.

Ouders

Er wordt gestreefd naar een vlotte communicatie tussen ouders en leerkrachten:

 • De ouders kunnen op bezoek komen in de klas (en leefgroep), dit wel op afspraak.
 • Daarbuiten zijn er ook enkele oudercontacten doorheen het schooljaar.
 • Wanneer er iets heel belangrijk te vertellen is, kan de leerkracht of ouder ook iets kwijt in het heen-en-weerschriftje. Zo weten de ouders hoe hun kind in de klas is, en weten de leerkrachten hoe hun leerling het thuis stelt.

Schoolreglement

Bij het begin van het schooljaar wordt aan iedere leerling het schoolreglement gegeven. Thuis moet dit ondertekend worden. Daardoor gaan de ouders akkoord met de gegeven afspraken en kan er bij een mogelijke twist of bij een probleem verwezen worden naar dit reglement.

Klassenraad

Iedere week is er op maandag van 8u30 tot 10u10 een klassenraad.

 • Eerst is er een gemeenschappelijk gedeelte, waarbij de directeur het woord voert en de belangrijkste punten van de agenda ter sprake brengt. Er is ook steeds tijd voor inspraak of opmerkingen van leerkrachten.
 • Nadien wordt de klassenraad opgesplitst in groepen, waar iedere leerling wordt besproken door de leerkrachten die aan die leerling lesgeven. Iedere week worden er drie tot vijf klassen besproken.‘Door bespreking zoekt men dus naar een passende individuele begeleiding (handelingsplanning). Bij deze bespreking zal ook het CLB aanwezig zijn. In de klassenraad zoekt men aangepaste methoden, aangepaste leermiddelen, …
 • Op het einde van het schooljaar kan de klassenraad de volgende beslissing nemen : -bepalen in welke pedagogische eenheid de leerling het volgend schooljaar zit -toekennen van attesten -geven van adviezen voor verdere studie.’(citaat uit schoolreglement)

Teamvergaderingen

Per twee weken wordt er in de leefgroep van de auti-werking een teamvergadering gehouden. Hier zijn opvoeders en leerkrachten aanwezig, als ook de ergotherapeut, de ortho-pedagoog en de maatschappelijk assistent van het MPI. In deze teamvergaderingen worden, zoals op klassenraden, de leerlingen besproken. Hier liggen ook accenten naar het kind als bewoner in de leefgroep. Per teamvergadering wordt een leerling heel uitgebreid besproken, in functie van het individueel handelingsplan, dat zowel in de leefgroep als in de klas van kracht is. Ook leerlingen die op het semi-internaat zitten, en dus enkel tijdens de middag aanwezig zijn in de leefgroep, kunnen aan bod komen. Buiten de bespreking van een van de jongeren komen ook agendapunten aan bod, zoals bosklassen, problemen onder enkele jongens, begeleiding omtrent het vertrek van een van de leerlingen, …

Samenwerking MFC Styrka

De leerlingen worden in het MFC ondersteund door sociaal assistenten en psycho-therapeuten . Dit heeft heel wat voordelen. De leerling wordt namelijk een hele week begeleid door beroepskrachten. Wanneer een leerling intern is, kost een dag en nacht  ongeveer 15 euro. Semi-internen betalen ongeveer 3 euro per dag.

Voor meer info: 

MFC Styrka , Stropkaai 38, 9000 Gent, tel :  09/220.13.20

Problemen met leerlingen

Informeel wordt er heel wat verteld in de leraarskamer. Leerkrachten vragen aan elkaar advies wanneer er ergens iets is gebeurd in de klas met een bepaalde leerling. Bij zware problemen wordt de directie ingeschakeld om te ondersteunen. De directeur kan een leerling tijdelijk schorsen. Als dit te veel gebeurt, kan er zelfs een definitieve schorsing komen. Uiteraard is dit geen leuke karwei om te doen als directeur. Daarom onderzoekt hij steeds bij een aanmelding van een nieuwe leerling, of deze wel geschikt is voor de school. Of een leerling al dan niet bij type 2 hoort, wordt niet op school bepaald maar door het CLB. De directeur kan echter een leerling weigeren als deze vorig jaar van de school is verwijderd of als de school om veiligheidsredenen volzet verklaard is door het L.O.P. ( Lokaal Overleg Platform). Ouders kunnen hun zoon/ dochter aanmelden. Dan heeft de directeur 3 keuzen:

 • De leerling inschrijven in een klas
 • De leerlingen doorverwijzen ( bv. Omdat die het juiste CLB – attest niet bezit)
 • De leerling weigeren (zie eerder)