Waarden uit het opvoedingsproject

1.Onze school is katholiek geïnspireerd. Het personeel en de leerlingen worden uitgenodigd om te leven naar het voorbeeld van Christus en volgend de leer van de katholieke kerk. Deze christelijke inspiratie leeft in de school en zij wordt langs het onderwijs aan de leerlingen overgedragen.

2.De school staat onder de leiding van de Broeders van Liefde. De leden van deze congregatie en het lekenpersoneel willen een bijzondere zorg in acht nemen voor de zwakke mens.

3.In al de scholen van de Broeders van Liefde wordt er onderwijs gegeven, volgens moderne methodieken, en met een bijzondere zorg voor de aangepaste inhoud van het onderwijs. Het is de bedoeling om aan de kinderen en jongeren een aantal vaardigheden aan te leren die en helpen hun eigen mogelijkheden maximaal te benutten en zo bijdragen tot de hoogst mogelijke kwaliteit van hun bestaan.

4.Bijzondere aandacht willen we schenken aan de christelijke waarden zoals redelijk zijn, harmonische lichamelijke ontwikkeling, een evenwichtig gevoelsleven, eerbied voor de anderen, het beleven van eigen vrijheid en het opnemen van verantwoordelijkheid. Als voornaamste opvoedingsmiddel streven we naar een rustige, liefdevolle en vertrouwenwekkende omgang. Er wordt meer aandacht besteed aan preventie dan aan bestraffing: door grote zorg te dragen voor het toezicht, door meer gebruik te maken van beloning dan van straf en door het bijbrengen van goede attitudes.

5.Alle personeelsleden vormen een gemeenschap waarbij iedereen het geluk van de andere beoogt. Ze hebben aandacht voor hun pedagogische taak. De klastitularis heeft daar bovenop nog de bijzondere zorg voor zijn leerlingen.

6.De school is er voor alle leerlingen: elk kind wordt aanvaard met zijn eigenheid en zijn problemen. Aan moeilijke leerlingen besteden we de grootste zorg en aan de zwakke leerlingen geven we speciale leerondersteuning.

7.De ouders worden zoveel mogelijk betrokken in het opvoedingsproces: de inspraakorganen zijn het oudercomité en de participatieraad. Er zijn veel contactmogelijkheden voorzien voor de ouders: via de mededelingen in de contactschriftjes, het ondertekenen van het rapport, de persoonlijke ontmoetingen op contactavonden, openschooldagen en voorlichtingsavonden. Indien er moeilijkheden rijzen die een directe aanpak vereisen, worden de ouders daarover telefonisch ingelicht. Het is steeds de bedoeling voorstellen te doen om samen zo vlug mogelijk tot een bevredigende oplossing te komen .

8.Aan leerlingen die de school verlaten, wordt duidelijk gezegd dat ze blijvend “welkom” zijn in de school voor verdere begeleiding naar hun toekomst. Er is ook een oudleerlingen-werking: “Vriendenkring Sint-Juliaan”