Algemene werking

DIRECTIE

Directeur : Nadine Van De Sompel (tel 09/245 57 46)

Beleidsmedewerker type 2 : Myriam Versigghel (tel 0490/13 73 02)

myriam.versigghel@styrka.broedersvanliefde.be

KLASGROEPEN

De kinderen worden volgens hun ontwikkelingsniveau verdeeld in groepen.

In de klas wordt elk kind zoveel mogelijk individueel benaderd.

DE SCHELPJES

Deze klas is voor kinderen met een basaal ontwikkelingsniveau en eventueel autisme of aanverwante problematieken.

Communicatie gebeurt met foto’s, SMOG (spreken met ondersteuning van gebaren) of eenvoudige taal.

We bieden structuur aan door een strikte indeling van de klasruimte, een vaste dagindeling, gestructureerde activiteiten en spelmomenten. Alles wordt zoveel mogelijk visueel voorgesteld.

Er wordt veel individueel gewerkt aan sensopatische activiteiten, communicatie, zinvolle vrijetijdsbesteding en zelfredzaamheid.

Er zijn ook veel creatieve activiteiten (knutselen, muziek) en bewegingsactiviteiten (fietsen, zwemmen, springkussen, psychomotoriek, dansen, wandelen).

Er is een intense samenwerking met de dagopvang van het MFC om zoveel mogelijk zorg en onderwijs op maat aan te bieden aan de kinderen.

DE ZEEPAARDJES

Deze klas is voor onze jongste leerlingen die nood hebben aan een gestructureerde omgeving en veel individuele begeleiding.

Het aanleren van een goede werkhouding, het ontwikkelingsgericht werken, voorbereidend lezen, rekenen en schrijven afwisselend met functionele, motorische en creatieve activiteiten staan centraal in de klas.

Er is veel aandacht voor het aanleren van sociale vaardigheden en emotionele ontwikkeling en voor functionele activiteiten zoals winkelen, koken, persoonlijke verzorging en huishoudelijke taken.

Deze activiteiten worden tijdens de individuele werkmomenten en tijdens groepsmomenten aangeboden. Bij alles is structuur en afwisseling belangrijk. Uiteraard krijgen de kinderen ook nog de tijd om te spelen.

DE MATROZEN

In deze klas wordt er vooral functioneel gewerkt aan een aantal basisvaardigheden op gebied van taal, motoriek en zelfstandigheid en aan sociale vaardigheden..

Er is veel aandacht voor functionele activiteiten zoals winkelen, koken, persoonlijke verzorging en huishoudelijke taken.

Op motorisch gebied gaan de kinderen zwemmen, turnen, fietsen en naar het luchtkussen, zij krijgen ook schrijfdans.

Zij zijn ook creatief bezig : knutselen, muziek en expressie.

Uiteraard is er ook veel aandacht voor spelen : met allerlei speelgoed leren omgaan, leren samen spelen, gezelschapsspelletjes, computer, puzzelen.

DE PIRATEN, DE ZEESTERREN, EN HET EILAND

In deze klassen wordt er gewerkt aan de cognitieve vaardigheden op ieders niveau.

Daarnaast werken we ook aan de zelfstandigheid : winkelen, koken, huishoudelijke taken, hygiëne, … De leerstof is praktisch, functioneel en wordt zoveel mogelijk ontleend aan de omgeving van het kind.

Regelmatig gaan we op uitstap. Zodoende leren wij ons te verplaatsen in het verkeer en te gedragen in het openbaar. Voorbeelden van uitstappen zijn : de boerderij, de bibliotheek, de post, het ziekenhuis, de markt, de stad, …

Na deze rechtstreekse ervaring wordt de leerstof verwerkt in de taallessen en werolessen. We besteden aandacht aan de woordenschat om de communicatie te bevorderen, waar mogelijk ook aan technisch en begrijpend lezen.

Ook het maatschappelijk rekenen en lezen staan op het programma. Het werken met geld, omgaan met getallen, lezen van pictogrammen, kloklezen en het lezen van de kalender, wegen en meten,… komen aan bod.

Ter kennismaking met mogelijke toekomstige hobby’s leren we turnen, zwemmen, knutselen, schaatsen en paardrijden.

DE GEÏNTEGREERDE WERKING

Kinderen met een complexe problematiek zijn deel van onze doelgroep kinderen en jongeren binnen OC Styrka; een (ernstige) mentale beperking, al dan niet in combinatie met een diagnose autisme en of gedragsproblematiek en of andere psychische zorgvragen.

Om op zo een optimaal mogelijke manier zorg en onderwijs te verstrekken aan deze kinderen en jongeren, wordt gekozen om een geïntegreerde werking uit te bouwen. Deze werking bestaat uit een intense samenwerking tussen leefgroep en school waar klas integraal deel uitmaakt van de leefgroep en de gemeenschappelijke zorg en onderwijs de hoofddoelstelling is. We streven naar kwalitatieve zorg en onderwijs op maat.

KLASSENRAAD

In het begin van het schooljaar wordt per klas een groepswerkplan en per kind een individueel handelingsplan opgesteld. Niet alleen de klasleerkracht is hierbij betrokken maar ook het CLB, de therapeuten, de orthopedagogen en de ouders. In de loop van het schooljaar worden aan de hand van de observaties en de prestaties van de kinderen het handelingsplan bijgestuurd.

In het tweede trimester krijgen de kinderen die overgaan naar het BuSO bijzondere aandacht in de klassenraad.

Van de andere leerlingen wordt in het derde trimester een eindevaluatie opgesteld.

DE INDIVIDUELE BEGELEIDING

Soms heeft een kind op een bepaald gebied moeilijkheden die niet uitsluitend in de klas kunnen opgevangen worden. Dan wordt het kind apart genomen en individueel begeleid door een therapeut. Zo kunnen de kinderen met speciale moeilijkheden bij volgende personen komen :

Bij de logopedist(e) : voor spraak- en taalstimulatie en voor voorbereidend, beginnend, voortgezet en begrijpend lezen.

Bij de ergotherapeut(e) : voor het oefenen van fijne motoriek, schrijven, werkhouding,…

Bij de kinesitherapeut(e) : voor algemene motorische stimulatie, evenwicht, houding, spiertraining…

Al deze therapieën zijn op elkaar afgestemd.

De verschillende therapeuten werken ook voortdurend samen met de klassen.

Zij werken ook klasondersteunend bij :

taalactiviteiten, maatschappelijk lezen, winkelen, koken (logo)

zwemmen, fietsen, bewegingsactiviteiten (kine)

crea, huishoudelijke activiteiten, schrijfmotoriek (ergo)

HET ZORGTEAM

Het zorgteam komt wekelijks samen om speciale zorgvragen of tijdelijke problemen vanuit de klas te bespreken en er via individuele begeleiding een antwoord op te geven. Dit kan heel gevarieerd zijn vb. enkele weken extra therapie of individuele hulp tijdens klasactiviteiten tot het probleem opgelost is.

SAMENWERKING MET HET MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM

De leerlingen van de lagere school kunnen genieten van de omkadering van het Multifunctioneel Centrum (MFC)

De lagere school en het MFC nauw met elkaar verbonden. Er is een intense samenwerking en regelmatig overleg tussen het personeel van het centrum en dit van de school.

Contact MFC :

Algemeen nummer : 09/222 52 32

Opnameteam : Marieke Masquelin : 09/240 13 29