BaA@Wonderboom

Door bruggen te slaan tussen het buitengewoon onderwijs en het lager onderwijs leggen we de nadruk op expertisedeling, respect, zorgzaam omgaan met elkaar en creëren we een hefboom naar een maatschappelijke inclusie gedachte.

Dit door middel van een volledige integratiewerking waarbij kinderen aansluiten binnen de dagdagelijkse nestwerking.

We geloven in de kracht van het inclusieproject juist omdat we binnen onze nestwerking kinderen maximale ontwikkelingskansen kunnen bieden.

Door klassensysteem doorbrekend te werken krijgen kinderen de kans om op eigen tempo en niveau te groeien.

Ontwikkelen en groeien doet ieder kind op zijn eigen tempo. Door middel van zorg en expertise proberen we onze populatie, zowel de kinderen met bijzondere behoeften als de kinderen met extra uitdagingen, te bereiken.

We vertrekken steeds vanuit de noden en behoeften van het kind, elk kind is voor ons uniek en krijgt een centrale plaats in onze werking.

Hierbij richten we ons niet enkel op cognitieve mogelijkheden, maar we gaan uit van de talenten van de kinderen.

Dit doen we door extra in te zetten op sociaal-emotionele ontwikkeling en leren leren.

We kiezen hierbij vaak voor een functionele aanpak, die de kinderen meteen kunnen toepassen in hun dagelijkse leven. Gelijke ontwikkelingskansen, daar streven we naar, voor iedereen.

Via co-creatie willen we samen breed werken aan de totale persoonlijkheidsontwikkeling van onze kinderen.

Door wederzijdse kruisbestuiving optimaliseren we de expertise binnen het pedagogisch en didactisch handelen van het volledige personeel, wat ten goede komt aan alle kinderen van beide scholen.

Vertrekkende vanuit een brede beginsituatie hanteren we het cyclisch proces om de onderwijsbehoeften van de leerlingen en de ondersteuningsnoden van alle betrokkenen aan te pakken. Dit met respect voor ieders eigenheid en met ruimte voor extra individuele zorg waar nodig (IHP).