Opleidingsvorm 1

Voorstelling OV1 (Volt)

Als school bieden wij onderwijs aan voor leerlingen binnen de onderwijsvorm 1, type 3. Dit is onderwijs, bedoeld voor leerlingen secundair onderwijs die wegens sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen geen onderwijs kunnen volgen zoals het vandaag de dag wordt ingericht.

Sommigen krijgen daardoor de kans om aansluiting te vinden bij het onderwijs, voor anderen zal dit leiden tot een zinvolle dagbesteding.

Wat is het doel van onze manier van werken?

Als doel stellen we het ontwikkelen van zelfredzaamheid, communicatiemogelijkheden en de sociale vorming van de leerling zodat ze een plaats vinden in de samenleving. We willen de maximale persoonlijkheidsontwikkeling stimuleren en dit vanuit drie domeinen: wonen, werken en vrije tijd.

Hoe werken wij?

Voor iedere leerling wordt een individueel traject opgesteld. Hierbij wordt steeds een grondige analyse van de beginsituatie gemaakt. We willen zicht krijgen op de ondersteuningsbehoefte en de specifieke zorgvraag. Eenmaal dit helder is, worden doelstellingen bepaald op maat van de leerling. Wat kan de leerling aan? Wat is haalbaar? Welke accenten leggen we? Wat heeft de leerling nodig?

Wanneer dit goed is overdacht, gaan we concreet aan de slag met de leerling. Op regelmatige tijdstippen wordt de gekozen strategie geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.

Misschien is meer individuele aanpak gewenst of moeten andere interesses worden aangewakkerd. Soms is het ook nodig om te kiezen voor een gedeelde zorg, bv. samenwerking met de leefgroep.

Bovenstaande gebeurt steeds na overleg. Dit betekent dat beslissingen steeds genomen worden door een team van medewerkers bestaande uit (leerling-)begeleiders, opvoeders, coördinatoren, CLB, therapeuten en in overleg met de betrokken leerling en de ouders.

Loading