Participatie op school

Wat vinden jullie van onze school?

In Styrka Secundair onderwijs is inspraak van ouders, leerlingen en het schoolteam belangrijk. Wij willen graag een school waar iedereen samen werkt, samen denkt, oplossingen zoekt en samen beslist. De school betrekt jou bij de dagelijkse werking en je kan meedenken over het beleid en de toekomst van de school. Dit zorgt voor een open klimaat, waarin iedereen zich thuis voelt. 

Een luisterend oor

De school streeft ernaar een vertrouwensband te creëren tussen ouders, leerlingen en het schoolteam. Dit vertrouwen. Wederzijds respect is hierbij belangrijk tussen alle partijen, waarbij wij extra aandacht geven aan luisterbereidheid, het recht om te spreken en spontaan overleg tussen ouders, leerkrachten en leerlingen.

Ouders steunen hun kinderen bij het leren en krijgen informatie over de vorderingen van hun kind op school: hoe voelt je kind zich? Welke resultaten behaalt hij of zij?

Leerlingen geven ideeën over de lessen, de speelplaats en de schoolactiviteiten, … zij vertellen wat voor hen belangrijk is. Zo voelen ze zich beter in en buiten de klas en beleven ze de school op een meer positieve manier.

De leerkrachten, directie en het secretariaat zorgen ervoor dat ouders en leerlingen betrokken worden. Zij werken aan een open school met nieuwe mogelijkheden om te leren en met elkaar om te gaan. Een open school betekent ook de betrokkenheid met de buurt versterken en samenwerken met (buurt)organisaties. 

 

Binnen onze school zijn er verschillende manieren om inspraak te verkrijgen in de werking van de school, zoals je hieronder kan zien.

Ouderraad

De leden van de ouderraad bespreken punten die zij belangrijk vinden en geven hierover advies aan de school. Regelmatig komen zij samen op vrijdagnamiddag voor een koffieklets. Ze zijn ook jaarlijks aanwezig op onze opendeurdag . 

Leerlingenraad

In een leerlingenraad zitten leerlingen. Zij kiezen zelf wie in de raad zit. Zij bespreken thema’s die voor leerlingen belangrijk zijn en geven hierover advies aan de school. 

Pedagogische raad

Een pedagogische raad is een overleg tussen directie en personeel. In de pedagogische raad worden thema’s besproken in verband met didactiek, het goede verloop van de school als organisatie, het verhogen van de betrokkenheid van ouders en leerlingen,… De leden hebben een ruime interesse voor het “schoolse leven” in de ruimste betekenis van het woord.

Schoolraad

Dit is een officiële vergadering van ouders, leerlingen, leerkrachten en mensen uit de omgeving die zich betrokken voelen bij de werking van de scholen. De bedoeling is dat de schoolraad informatie krijgt over de leef- en leeromstandigheden op school: wie beslist of doet wat en waarom? Wat gebeurt er allemaal en wat zijn daar dan de gevolgen van voor kinderen, ouders, schoolteams en directies? Zij bespreken dit allemaal tijdens vergaderingen en geven dan advies of doen voorstellen aan het schoolbestuur.

Loading