nRTH

Om op de Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp – een intensieve ondersteuning – beroep te kunnen doen, is het nodig om via de afdeling “Toegang en Continuïteit” een indicatiestelling te krijgen die toegang verleent. Hiervoor kan je terecht bij een CLB, een centrum voor ontwikkelingsstoornissen, de mutualiteit, … Deze mensen brengen samen met jou de ondersteuningsvraag in kaart en helpen met de toeleiding naar de meest passende hulp.

Via deze weg kan je elektronisch worden aangemelde bij MFC Styrka. Voordien of nadien kan op jouw vraag een kennismakingsbezoek, al dan niet gecombineerd met een bezoek aan een betrokken school, gepland worden.

Het is geen voorwaarde van het MFC om ook een leerling van de school van OC Styrka te zijn.

MFC Styrka kan ondersteuning bieden in verschillende vormen.

  • Mobiel/ambulante begeleiding: een vaste thuisbegeleider komt aan huis.
  • Schoolaanvullende dagopvang/dagbesteding

De vraag kan gesteld worden naar deze vorm van ondersteuning wanneer:

  • het schoolse gebeuren heel overweldigend is voor de jongere
  • het nodig is om bij vaste, vertrouwde gezichten terecht te kunnen kunnen voor een middagpauze
  • bijkomende therapie, woensdagnamiddagactiviteiten, vakantie-opvang nodig zijn
  • Verblijf hoge en lage frequentie: afhankelijk van de ondersteuningsvraag kan er een aanbod zijn voor verblijf (van 1 nacht tot 7 nachten) in één van de leefgroepen van Styrka.
  • Kortdurend verblijf

Dit aanbod wordt momenteel georganiseerd in 5 clusters die elk beschikken over een specifieke expertise. Zo is er een ASS-werking, een GES-werking, een aanbod voor kinderen met licht tot matig verstandelijke beperking, een werking voor kinderen met een matig tot ernstig verstandelijke beperking

Via digitale aanmelding op INSISTO kan het kind/de jongere zijn vraag zichtbaar worden voor MFC Styrka. Hierbij wordt afgetoetst of de ondersteuningsvraag binnen de mogelijkheden van het aanbod een plek kan krijgen.

Indien er mogelijkheid is tot opstart, zal er een intakegesprek gepland worden met een zorgbegeleider van de betrokken werking.

Wens je hierover meer informatie, dan kan je met jouw vragen terecht op het volgend mailadres opname@styrka.broedersvanliefde.be